9,000.000 تومان

توضیحات

تبلیغات کلیک (ریتارگتینگ)
مدت زمان نمایش : 15 روز
هزینه تقریبی هر کلیک : 1.500 تومان